Për 6 muaj në Suharekë u lëshuan 16,726 ekstrakte të lindjes, mbi 6500 certifikata të lindjes, mbi 3800 certifikata martese…

Për 6 muaj në Suharekë u lëshuan 16,726 ekstrakte të lindjes, mbi 6500 certifikata të lindjes, mbi 3800 certifikata martese…
Fjolla Hoxha

21.07.2021 / Suhareka

Drejtoria për Administratë në Komunën e Suharekës ka publikuar raportin e punës në periudhën e gjashtë mujorit të parë të vitit 2021 (Janar-Qershor, 2021).

Raporti paraqet aktivitetet dhe punën e Drejtorisë, sipas fushës së përgjegjësive ligjore, të bazuar në planin vjetor të punës për vitin 2021.

Drejtoria e administratës, në kuadër të fushë veprimtarisë së saj ushtron dhe është përgjegjëse për:
Ushtrimin dhe zbatimin e shërbimeve të përgjithshme administrative për organet administrative dhe organet tjera Komunale. Bënë ofrimin e shërbimeve administrative, për qytetarët e Komunës së Suharekës, në kuadër të kompetencave vetanake apo të deleguara ligjore të saj.

Përgjegjësitë e administratës:
Shërbimet e përgjithshme administrative për organet administrative dhe organet tjera Komunale të Drejtorisë së Administratës përfshijnë:
– Zbaton dhe bënë regjistrimin dhe mbajtjen e evidencës së materialit zyrtar që pranohet dhe dorëzohet nga zyra e arkivit të administratës së Komunës, si dhe arkivimin e lëndës arkivore dhe kujdesi për ruajtjen e sajë, dhe kujdesi për ruajtjen e akteve materiale të administratës (librat amë, kartotekat, protokollet, regjistrat, etj).
– Ofron të gjitha format e shërbimeve dhe të ndihmës juridike për qytetarët, përfshirë regjistrimin e të gjitha kërkesave dhe parashtresave të tyre dhe bënë raportimin për kryerjen e lëndëve administrative në përputhje me afatet ligjore.
Është përgjegjëse dhe kujdeset për ofrimin e shërbimeve postare për nevojat e organeve Komunale dhe organeve të administratës Komunale.
– Ushtron dhe menaxhon me fushën e logjistikës, duke përfshirë menaxhimin dhe kujdesin për automjetet,  titullar pronësor i të cilave është Komuna e Suharekës.
– Organizon dhe kujdeset për mirëmbajtjen e objekteve të administratës Komunale, duke përfshirë organizimin e shërbimeve të sigurimit për këto objekte.
– Ushtron të gjitha punët rreth përkujdesjes dhe mirëmbajtjes së teknologjisë informative dhe avancimit të saj për nevoja zyrtare.
-Kryen edhe punë të tjera, në bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Drejtorisë.

LEXO EDHE:  Aksident trafiku në fshatin Reshtan, lëndohet një femër

Me qëllim të ushtrimit të funksioneve të përcaktuara me dispozitat ligjore në fuqi, statutit të Komun Drejtoria e Administratës është e organizuar në këta sektorë:

1.    Sektori i Gjendjes Civile
2.    Sektori për Shërbime të Përbashkëta
3.    Sektori i Arkivës
4.    Sektori kundër Diskriminimit

Sektori i Gjendjes Civile
Gjendja Civile është pushtet i deleguar nga niveli qendror, që vepron në kuadër të Komunave ARC/MBP (Agjencia e Regjistrimit Civil/Ministria e Punëve ë Brendshme)

Sektori i Gjendje Civile lëshon këto dokumente i në vijim: Certifikatat e gjendjes civile, regjistrimet e lindjeve, certifikatat e lindjes, certifikata  zëvendësuese e lindjes, certifikata e kurorëzimit, certifikatë zëvendësuese e kurorëzimit, certifikatat e vdekjes, certifikatat e vendbanimit, certifikatë e jetës në bashkësi familjar, certifikatat mbi statusin martesore, regjistrimi I fëmijës të gjetur – aktvendimit të qendrës për punë sociale ose aktgjykimit vlershëm, regjistrimet e më vonshme të lindjeve, regjistrimi I fëmijëve të lindur në botën e jashtme, lidhja e martesave- kurorëzimi, kurorëzimi me shtetas të huaj, regjistrimet e martesave të bëra jashtë Kosovës.

Në kuadër të Gjendjes Civile janë në funksion  dy  E-Kioskave për shërbim të qytetareve  24/7 për dokumentet si: Certifikatë e lindjes, Ekstrakti i Lindjes, Certifikatë e Martesës, Certifikatë e Vendbanimit, Certifikatë e  Shtetësisë, Certifikatë e Vdekjes.

Prioritet i Drejtorisë për Administratë mbetet ofrimi i shërbimeve në mënyrë korrekt, transparente dhe në kohë sa më të shpejt të mundshëm, për të cilën vlerësojmë që ja kemi arritur.

Për këtë periudhë gjithsej janë lëshuar 16,726 ekstrakte të lindjes, 6,525 certifikata të lindjes, 3,831 certifikata martese, 1,357 certifikata të vdekjes, 2,002 certifikata vendbanimi, 3,254 certifikata bashkësie familjare, 884 certifikata të gjendjes martesore, 103 certifikata shtetësie dhe 509 vërtetime nga arkivi.

Nr. Certifikata
1Ekstrakt i lindje16726
2Certifikatë lindje6525
3Certifikatë martese3831
4Certifikatë vdekje1357
5Certifikatë vendbanimi2002
6Certifikatë bashkësie familjare3254
7Certifikatë e gjendjes martesore884
8Certifikatë shtetësie103
9Vërtetim nga arkivi509

Themele të sigurta të së ardhmes, N.T.P.SH “HALITI”, gjiganti i ndërtimit në Suharekë

Të investosh në të ardhmen është gjëja më e duhur që çdo person do duhej ta ketë parasysh në secilin...

Lexo më shumë

Të fundit