Suharekë: Komuna shpall dy vende pune për teknik/ndihmës në këto shkolla

Komuna e Suharekës njofton se janë shpallur dy vende pune për teknik/ndihmës në këto shkolla.

Komuna e Suharekës ka shpallur konkurs pune për teknik/ndihmës në SHFMU “Migjeni” në fshatin Gjinoc dhe në SHFMU “Dituria” në fshatin Samadrexhë.

Në shpalljen e konkursit të siguruar nga SuharekaOnline shihet se kualifikimi duhet të jetë: Për punëtor/e teknik kërkohet shkolla e mesme.

Dokumenatcioni i nevojshëm për konkurrim:

1. Formulari i aplikimit (kërkesa) të cilën e plotëson kandidati;
2. Diplomat e shkallës së kualifikimit ose certifikata në vend të diplomës e cila nuk duhet të jetë më e vjetë se gjashtë muaj (fotokopje);
3. Ekstrakti i lindjes;
4. Letërnjoftimin (fotokopje);
5. Dëshmia e përvojës së punës në arsim, (nëse ka);
6. Certifikatat për trajnimet e kryera të akredituara nga MASHT (nëse ka).

Dokumentet e kompletuara dorëzohen të fotokopjuara, ndërsa dokumentet origjinale prezantohen në intervistë. Dokumentet e pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit nuk merren në shqyrtim nga komisioni.

Afati i konkurrimit tetë (8) ditë nga dita e publikimit të konkursit në gazetë.

Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Zyren Pritëse në Komunën e Suharekës.

© SuharekaOnline. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.