Komuna e Suharekës shpall tre vende të lira pune për roje pylli

Komuna e Suharekës shpall tre vende të lira pune për roje pylli
Herolind Bytyçi

04.03.2021 / Suhareka

Komuna e Suharekës, saktësisht Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Pylltari ka bërë publikimin e konkursit për vendet të lira të punës – roje pylli.

Sipas njoftimit zyrtar bëhet e ditur se në këtë sektor janë të lira tri pozita (3) dhe të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë nga 05.04.2021 deri me datë 19.04.2021.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 1. Të ruaj pyjet nga prerjet ilegale, dëmtimet, pyllëzimet;
 2. Të ruaj nga shkatërrimet e rrugëve pyjore depove etj;
 3. Të ruaj shenjat e kufijeve të pyjeve;
 4. Të parandalojë gjuetin ilegale si dhe të mbrojë kafshët e egra në pyje ;
 5. Të kryej procedurat e qarkullimit të masës drusore;
 6. Të zbatoje planin për mbrojtje kundër zjarreve;
 7. Është i obliguar në shuarjen e zjarrëve në pyje dhe të informoje organet përgjegjëse;
 8. Bënë fletëparaqitje për veprimet ilegale në pyje etj :
 9. Kryen edhe punë tjera sipas urdhërit të eprorit;
  Kushtet:
 • Të ketë përgatitje Shkolla e Mesme
 • Aftësi të komunikoj lirshëm me qytetaret dhe stafin menaxhues dhe atë vartës.
 • Preferohen trajnime dhe kualifikime të tjera që ndërlidhen me vendin punës.
  Shkathtësitë: Të ketë aftësi Psiko Fizike
  Dokumentacioni i kërkuar:
 • Fotokopja e vërtetuar e Diplomës se Shkollës së Mesme (kopja e noterizuar),
 • Dëshmi lidhur me programet trajnuese
 • Ekstraktin e Lindjes
 • Fotokopjen e Letërnjoftimit
 • Certifikatën që ndaj tij/ asaj nuk zbatohen hetimet.
LEXO EDHE:  Lagjia e Bajraktarëve së shpejti bëhet me shtigje të ecjes

Komuna e Suharekës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Aplikacionet e pa kompletuara sipas kushteve të konkursit si dhe ato qe arrin pas afatit nuk do të merren në shqyrtim. Aplikacionet do të merren zyrën e Personelit Nr-11 dhe dorëzohen ne Zyrën Pritëse.

LAMI Palace – Bëhuni pjesë e ambientit mbretëror duke shijuar çdo detaj!

LAMI Palace një vend i veçantë i ndërtuar dhe dizajnuar me një shije të rrallë dhe unike ofron momente të...

Lexo më shumë

Të fundit