Qeveria shpall masa emergjente për kufizim të furnizimit me energji për 60 ditë

Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për shpalljen e masave emergjente për kufizimin me energji elektrike në kohëzgjatje prej 60 ditësh.

24.12.2021 / Lajme

Qeveria shpall masa emergjente për kufizim të furnizimit me energji për 60 ditë
Foto: Ilustrim

Sipas dokumentit masat emergjente në furnizim me energji përfshijnë vendosjen e kufizimeve në furnizim me energji për konsumatorët dhe vendosjen e obligimeve të veçanta për ndërmarrjet e energjisë.

DOKUMENTI


Qeveria e Kosovës ka shpallur masat emergjente për kufizim të furnizimit me energji, të vlefshme në një kohëzgjatje maksimale deri në 60 (gjashtëdhjetë) ditë nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.

Masat emergjente në furnizim me energji përfshijnë:

2.1. Vendosjen e kufizimeve në furnizim me energji për konsumatorët, dhe/ ose;

2.2. Vendosjen e obligimeve të veçanta për ndërmarrjet e energjisë.

3. Themelohet Komiteti Teknik Emergjent në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë me qëllim të identifikimit dhe paraqitjes së rekomandimeve Ministres së Ekonomisë, në përbërje:

3.1. Njé (1) pérfaqésues nga Ministria e Ekonomisé, Kryesues;

3.2. Njé (1) pérfaqésues nga Zyra e Rregullatorit pér Energji (ZRrE), anétar;

3.3. Njé (1) pérfaqésues nga Operatori i Sistemit té Transmisionit dhe Tregut (KOSTT), anétar;

3.4. Njé (1) pérfaqésues nga Korporata Energjetike e Kosovés (KEK), anétar;

3.5, Njé (1) pérfaqésues nga Operatori i Sistemit té Distribucionit (KEDS), anétar;

3.6. Njé (1) pérfaqésues nga Furnizuesi i Shérbimit Universal (KESCO), anétar;

3.7. Njé (1) pérfaqésues nga Ministria e Industrisé, Ndérmarrésisé dhe Tregtisé, anétar;

3.8. Njé (1) pérfaqésues nga Ministria e Punéve té Brendshme, anétar;

3.9. Njé (1) pérfaqésues nga Komisioni i Pavarur pér Miniera dhe Minerale, anétar; dhe

3.10. Njé (1) pérfagésues nga Autoriteti Kosovar i Konkurrencés, anétar.

4, Ministria e Ekonomisé gézon té drejtén e ftesés né takime té Komitetit Teknik Emergjent edhe

té zyrtaréve nga institucione té tjera relevante apo ndérmarrje té energjisé, varésisht nga

nevoja.

5. Komiteti Teknik Emergjent, né pérputhje me Udhézimin Administrativ Nr. 04/2017 mbi

Rregullat pér Masat Kufizuese té Furnizimit me Energji né Situata Emergjente, identifikon

dhe rekomandon zbatimin e masave pér t’i trajtuar efektet negative té rrethanave té krijuara,

duke pérfshiré, por pa u kufizuar né masat si né vijim:

5.1. Té vendosé kufizime mbi aktivitetet komerciale qé kané té béjné me burime té caktuara té

energyjisé;

9.2. Té vendosé kushte té vecanta komerciale;

5.3. Té kufizojé tregtimin e energjisé ose té vendosé kushte té vecanta pér tregtimin e energijisé;

5.4, Té detyrojé prodhimin e energjisé qé do té ndodhé né objekte té saktésuara té prodhimit; dhe

5.5.Té vendosé detyrime pér furnizim me energji pér konsumatoré té caktuar, vetém né pajtim me kriteret e parapércaktuara dhe objektive té sajuara nga Operatori i Sistemit té Transmetimit dhe Operatori i Sistemit té Shpérndarjes dhe té miratuara nga Zyrakregullatori té Energjisé,

6. Ministrja pér Ekonomi, pas rekomandimeve nga Komiteti Teknik Emergjent, sipas nenit 5 té kétij Vendimi, merr Vendim dhe publikon masat kufizuese té cilat jané té obligueshme pér té gjitha institucionet kompetente dhe ndérmarrjet e energjisé té cilave u adresohet.

7. Kategorité e konsumatoréve té mbrojtur trajtohen sipas nenit 8. té Udhézimit Administrativ Nr. 04/2017 mbi Rregullat pér Masat Kufizuese té Furnizimit me Energji né Situata Emergjente.

8. Obligohen Ministria e Ekonomisé, Ministra e Financave, Punés dhe Transfereve, institucionet dhe entitet tera pérgjegjése pér zbatimin e kétij Vendimi.

Pse të shkojmë tek mjeku kur ndihemi mirë?!

Mjekët këshillojnë kontrolle të vazhdueshme mjekësore çdo 6 muaj apo 1 vit në çfarëdo moshe të jeni, mirëpo pas kalimit...

Lexo më shumë
KOMENTE0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *