Ministria e Financave iu jep afat deri në fund të ditës kompanive të sigurimeve për të kthyer çmimet e vjetra për sigurimin e automjeteve

29.04.2024

Në mbledhjen e sotme, Komisioni i Sigurimit të Autopërgjegjësisë shqyrtoi raportin e paraqitur nga Byroja Kombëtare e Sigurimeve lidhur me rritjen e çmimeve në bazë të veprimtarisë së sigurimit.

Ministria e Financave iu jep afat deri në fund të ditës kompanive të sigurimeve për të kthyer çmimet e vjetra për sigurimin e automjeteve Foto: Ilustrim

Në mbledhje, Komisioni udhëzoi Byronë Kombëtare të Sigurimeve dhe Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve, që në fund të ditës t’u propozojnë kompanive të sigurimeve që të pezullojnë vendimet për rritjen e kostove dhe t’i kthejnë ato në nivel para datës 25 prill 2024 dhe të informojë Komisionin gjatë ditës së sotme.

“Ky vendim ka për qëllim sigurimin e transparencës dhe parashikueshmërisë së proceseve, duke pasur parasysh se kompanitë, as individualisht dhe as nëpërmjet Byrosë Kombëtare të Sigurimeve, nuk kanë njoftuar rregullatorin, pra Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve dhe as Komisionin se planifikojnë rritjen e kostove të sigurimit, dhe si rrjedhim nuk sigurohet qasje gjithëpërfshirëse dhe bashkëpunimi me të gjithë aktorët në vendimmarrje”.

“Komisioni i Sigurimeve të Autopërgjegjësisë në seancën e sotme i kërkoi rregullatorit, gjegjësisht Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, të përgatisë një analizë të arsyetimit dhe korrektësisë së vendimeve të marra nga shoqëritë e sigurimit, në drejtim të mbrojtjes së përdoruesve të fundit dhe me qëllim ofrimin e një informacioni gjithëpërfshirës për marrjen e një vendimi objektiv dhe transparent. Në këtë drejtim është edhe indikacioni i rregullatorit që të pezullojë vendimin për rritjen e çmimit të shpenzimeve nga kompanitë e sigurimit”.

Njëkohësisht, kërkoi nga kompanitë e sigurimeve nëpërmjet Byrosë Kombëtare që të japin kontributin e tyre në përgatitjen e analizës dhe propozim-konkluzioneve për ndryshimin e Tarifave për sigurimin e pronarëve të mjeteve motorike nga përgjegjësia për dëmet e shkaktuara ndaj të tretëve.

Në mbledhje, Komisioni vendosi që pas dorëzimit të analizës nga rregullatori, pra Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve, të thërrasë mbledhje dhe të shqyrtojë informacionin e paraqitur dhe të nxjerrë konkluzionet e duhura.