Ngacmoi një vajzë nga 4 janari deri më 15 maj, një muaj paraburgim për qytetarin nga Suhareka

Ngacmoi një vajzë nga 4 janari deri më 15 maj, një muaj paraburgim për qytetarin nga Suhareka
Çlirim Gashi

17.05.2021 / Suhareka

Gjykata Themelore në Prizren, Dega në Suharekë, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i procedurës – Qemail Suka, ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje tridhjetë (30) ditë, e cila do të llogaritet prej kohës së arrestimit 15.05.2021 dhe mund të zgjasë deri më datën 15.06.2021, ndaj të pandehurit A.B., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale: Ngacmimi nga neni 182 par.1 lidhur me par.4 të Kodit Penal të Kosovës.

Gjykata me rastin e caktimit të paraburgimit ndaj të pandehurit A.B., ka vlerësuar se ekzistojnë arsyet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit, dhe nga provat e mbledhura deri në këtë fazë, rrjedh dyshimi i bazuar se:

I pandehuri A.B., nga data 04 janar në vazhdimësi deri me datë 15 maj 2021, në Suharekë, i pandehuri vë personin tjetër nën vëzhgim – respektivisht të dëmtuarën, me qëllim të ngacmimit, frikësimit, ashtu që në të njëjtin objekt banesor ku e dëmtuara dhe i pandehuri A.B., janë fqinjë, në atë mënyrë që i pandehuri vazhdimisht e vëzhgon të dëmtuarën si dhe e keqpërdor numrin e telefonit të saj, me ç’ rast tek e dëmtuara shkakton shqetësim, frikë dhe pasiguri.

Kurse a do të argumentohen këto fakte do të vlerësohet në fazat e mëtejme të procedurës penale.

Gjyqtari i procedurës ka vlerësuar se qëndrojnë arsyet për caktimin e paraburgimit, duke marrë parasysh se hetimet janë në fazën fillestare, dhe para Prokurorisë duhet të dëgjohet e dëmtuara, i pandehuri dhe dëshmitarët eventual lidhur me sqarimin e mënyrës dhe rrethanave në të cilat është kryer vepra penale.

Gjithashtu me rastin e caktimin të paraburgimit gjyqtari i procedurës ka marrë parasysh faktin që i pandehuri të dëmtuarën e ka ngacmuar edhe më herët të cilin ngacmim e dëmtuara e ka lajmëruar në polici, duke e mbajtur të dëmtuarën nën vëzhgim tek e cila ka shkaktuar shqetësim në vazhdimësi, andaj si pasojë e këtyre veprime antiligjore, rrezikshmërinë dhe mënyrën e kryerjes së veprës penale, kjo sjellje e të pandehurit dhe sjelljet në vazhdimësi të ngjashme të tij si dhe i njëjti është recidivist fakt ky që tregon se është i padisiplinuar dhe i pa përmirësueshëm e arsyetojnë dyshimin e bazuar se me qëndrimin e tij në liri, mund të përsëris veprën penale të natyrës së njëjtë apo të kryej ndonjë vepër tjetër penale të natyrës edhe më të rëndë.

Nga të lartë cekurat, gjyqtari i procedurës ka vlerësuar se caktimi i paraburgimit duke u mbështetur në rrethanat e lartcekura është më i domosdoshëm për të parandaluar rrezikun e përsëritjes së veprës penale dhe për sigurimin e pranisë së të pandehurit para institucioneve të drejtësisë.

RAPORTO