Suharekë, gjatë 2020’s mbi 600 persona me aftësi të kufizuara kanë marrë pension nga kjo skemë

Suharekë, gjatë 2020’s mbi 600 persona me aftësi të kufizuara kanë marrë pension nga kjo skemë
Çlirim Gashi

14.05.2021 / Suhareka

Pensionet e personave me aftësi të kufizuara – pensioni i paaftësisë së përhershme iu ofron mbështetje financiare personave të përzgjedhur në përputhje me kriteret e përcaktuara me ligjin nr. 04/L-131 sipas mjeteve të ndara për këtë qëllim nga Buxheti i Republikës së Kosovës.

Pensioni i paaftësisë së përhershme iu paguhet të gjithë atyre personave që janë shtetas të Republikës së Kosovës, që posedojnë dokumentet e identifikimit dhe të cilët i kanë 18 deri 65 vjeç.

Një person do të konsiderohet me paaftësi të përhershme, nëse: ofron dëshmi se është me pa aftësi të përhershme para se të aplikojë për pension, duke siguruar të gjitha dëshmitë mjekësore. Komisioni Mjekësor vlerëson se ekziston pa aftësia e përhershme e punës te parashtruesi i kërkesës dhe vlerëson paaftësinë në kohëzgjatje për periudhën prej një, tre apo pesë vitesh. Pas skadimit të afateve të përcaktuara personi i nënshtrohet procedurës së rivlerësimit mjekësor.

Ministria apo Autoriteti përkatës mund t’i autorizojnë zyrtarët përgjegjës për inspektime të rastësishme apo sistematike të personave, të cilat marrin pensionin e paaftësisë së përhershme, me qëllim të verifikimit të fakteve të dhëna në kërkesë dhe vazhdimësisë së përzgjedhjes për shfrytëzimin e pensionit të aftësisë së kufizuar.

Shuma mujore e këtij pensioni është 75 Euro (€).

Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) bëhet e ditur se gjatë vitit 2020 në Komunën e Suharekës rreth 639 persona me aftësi të kufizuar kanë marrur pension në bazë të kësaj skeme të pensioneve.

Bazuar në gjendjen e muajit dhjetor 2020, në Komunën e Suharekës numri i përfituesve nga skema e pensioneve për personat me aftësi të kufizuara ishte 639. Ndërsa numri më i madh i përfituesve ishte në komunën e Prishtinës me gjithsej 1,943 apo 10,1% e numrit të përgjithshëm.

Në Suharekë numri më i vogël i personave që kanë marrë pension nga skema e pensioneve për personat me aftësi të kufizuara gjatë vitit 2020 ishte në muajin janar, ku në këtë muaj ishin vetëm 519 persona.

MuajiNr. i personave në Suharekë që kanë marrë pension nga skema e pensioneve për personat me aftësi të kufizuara gjatë vitit 2020
Janar519
Shkurt557
Mars555
Prill629
Maj629
Qershor626
Korrik612
Gusht619
Shtator608
Tetor629
Nëntor626
Dhjetor639
RAPORTO