Nga një muaj paraburgim për dy të dyshuarit për dhunimin e 13-vjeçares nga Gelanca

22.03.2024

Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti për të Mitur, gjyqtarja e procedurës –ka caktuar masën e paraburgimit, në kohëzgjatje prej një (1) muaji, e cila do të llogaritet prej kohës së arrestimit 21.03.2024 dhe mund të zgjasë deri më datën 20.04.2024 ndaj të pandehurve D.D., (20 vjeçar), dhe P.B., (19 vjeçar), për shkak të dyshimit zë bazuar se secili ka kryer veprën penale Dhunimi nga neni 227 paragrafi 7, (kur vepra penale kryhet ndaj personit nën moshën 14 vjet) lidhur me par. 1 (kushdo që detyron personin tjetër për të kryer akt seksual pa pëlqimin e personit të tillë), të KP të Kodit Penale të Kosovës.

Nga një muaj paraburgim për dy të dyshuarit për dhunimin e 13-vjeçares nga Gelanca Foto: Ilustrim

Gjyqtarja e procedurës paraprake pas mbajtje së seancës dëgjimore për caktimin e masës së sigurisë dhe dëgjimit të pohimeve të palëve, dhe në bazë të provave në shkresat e lëndës, ka gjetur se kërkesa e Prokurorit të Shtetit për caktimin e paraburgimit është e bazuar.

Gjykata me rastin e caktimit të paraburgimit, ndaj të pandehurve ka vlerësuar se ekzistojnë arsyet ligjore për caktimin e kësaj mase, dhe nga provat e mbledhura deri në këtë fazë, rrjedh dyshimi i bazuar se të pandehurit veç e veç e kanë kryer veprën penale për të cilën dyshohen.

Me rastin e caktimit të paraburgimit, Gjykata ka marrë parasysh faktin se rasti është në fazën fillestare të hetimeve, dhe do të merret në pyetje të pandehurit, dhe dëshmitarët eventual. Andaj me lënien në liri të të pandehurve ekziston i posaçëm se të njëjtit do të pengojnë rrjedhën e procedurë hetimore.

Gjykata ka konstatuar se caktimi i masës së paraburgimit në këtë fazë është i domosdoshëm, duke marrë parasysh peshën e rëndë të veprës penale për të cilën dyshohen të pandehurit, dhe rrethanat në të cilat dyshohet se është kryer vepra penale, andaj me lënien në liri të të pandehurve ekziston rreziku i arratisjes me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale.

Nga të lartcekurat,  Gjykata ka ardhur në përfundim se në rastin konkret caktimi i paraburgimit për të pandehurit është i domosdoshëm dhe i arsyeshëm.