Qytetarët e Kosovës me 3 miliardë euro kredi

04.03.2020

Qytetarët e Kosovës deri në fund të muajit dhjetor të vitit të kaluar shuma e mjteve që i kanë kredit nëpër banka ka arritur deri në 3 miliardë euro. Po ashtu në të njëjtën periudhë kohore qytetarët në bankat komerciale të Kosovës kanë depozituar deri në rreth 4 miliardë euro. Ndërmarrjet kanë depozituar rreth 750 […]

Qytetarët e Kosovës me 3 miliardë euro kredi Foto: Ilustrim

Qytetarët e Kosovës deri në fund të muajit dhjetor të vitit të kaluar shuma e mjteve që i kanë kredit nëpër banka ka arritur deri në 3 miliardë euro.

Po ashtu në të njëjtën periudhë kohore qytetarët në bankat komerciale të Kosovës kanë depozituar deri në rreth 4 miliardë euro.

Ndërmarrjet kanë depozituar rreth 750 milionë euro ndërsa më shumë se 2.6 miliardë euro janë para të kursyera nga ekonomitë familjare ndërsa vlera e valutave të tjera të kursyera nga qytetarët e Kosovës arrin shumën e 165 milionë eurove.

Sipas raportit mujor të sistemit financiar të Bankës Qendrore të Kosovës thuhet se depozitat në banka kanë shënuar rritje për 16.2 për qind, raporton Telegrafi.

Po ashtu BQK ka njoftuar se norma e interesit në depozitat e korporatave jofinanciare shënoi rënie për 0.2 pikë përqindje krahas periudhës së njëjtë të vitit paraprak.

“Rritje më të theksuar kishin depozitat e ekonomive familjare, pjesa më e madhe e të cilave përbëhet nga depozitat e transferueshme. Norma e interesit në depozitat e korporatave jofinanciare shënoi rënie për 0.2 pikë përqindje krahas periudhës së njëjtë të vitit paraprak, ndërsa norma e interesit në depozitat e ekonomive familjare shënoi rritje të lehtë për 0.04 pikë përqindje”, thuhet në raportin e vlerësimit tremujor të zhvillimeve makroekonomike të prezantuar nga BQK.

Sipas BQK-së, vlera e kredive për ekonomitë familjare 1.1 miliard euro, ndërsa për korporatat jofinanciare kjo vlerë ka arritur në 1.9 miliard euro.

Raporti thekson se rritja vjetore e kredive në fund të vitit 2019 ka arritur në 10 për qind.

“Aktiviteti kreditor i sektorit bankar vazhdoi trendin e rritjes dy shifrore edhe gjatë gjysmës së parë të vitit 2019, nxitur në nivel më të theksuar nga kërkesa kreditore në raport me ofertën kreditore. Kreditimi bankar është rritur ndaj pothuajse të gjithë sektorëve ekonomik, e veçanërisht baza e stokut të kredive u rrit më shumë për sektorin e ndërtimit dhe prodhimit. Ekspozimi i sektorit bankar ndaj ekonomive familjare është duke u rritur me rritëm të përshpejtuar, ku gjatë pesë viteve të fundit kreditimi ndaj këtij segmenti kishte rritje dyshifrore”, thuhet në raportin e stabiliteti financiar ne BQK-së.

Norma efektive e interesit për depozita në këtë muaj ishte 1.6 për qind, që krahasuar me normën efektive të interesit në kredi paraqet dallim me 4.8 pikë përqindjeje.

Kreditë e këqija sipas raportit të BQK-së aktualisht janë 2 për qind.

Sektori bankar vazhdon të ketë nivel të lartë të likuiditetit [raporti i mjeteve likuide ndaj gjithsej detyrimeve afatshkurtra] me 38.7 për qind, raporti kredi/depozitë është 77.6 për qind, ndërsa mbulueshmëria e kredive të këqija me provizione në këtë muaj ishte 135.7 për qind.