Suhareka si Zvicra: këto janë gjobat për hedhjen e cigareve dhe mbeturinave të tjera

13.11.2018

Personi ndaj të cilit shqiptohet ndëshkimi me gjobë mandatore është i detyruar që të bëjë pagesën në afat prej pesëmbëdhjet (15) ditësh nga dita e shqiptimit të gjobës. Nëse personi paguan gjobën në afat të caktuar sipas nenit 11 të këtij Udhzimi,paguan vetëm gjysmën (50%) e shumës së gjobës mandatore të shqiptuar. Personi që ndëshkohet […]

Suhareka si Zvicra: këto janë gjobat për hedhjen e cigareve dhe mbeturinave të tjera Foto: Ilustrim

Personi ndaj të cilit shqiptohet ndëshkimi me gjobë mandatore është i detyruar që të bëjë pagesën në afat prej pesëmbëdhjet (15) ditësh nga dita e shqiptimit të gjobës.
Nëse personi paguan gjobën në afat të caktuar sipas nenit 11 të këtij Udhzimi,paguan vetëm gjysmën (50%) e shumës së gjobës mandatore të shqiptuar.

Personi që ndëshkohet me gjobë mandatore mund të parashtrojë kundërshtim me shkrim, në Autoritetin kompetent tek komisioni i Kuvendit Komunal. sipas nenit 18, këtij Udhëzimi në afat prej tetë (8) ditëve nga dita e shqiptimit të ndëshkimit me gjobë mandatore.Nese personi nuk e paguan gjobën sipas afatit të percaktuar në nenin 11 të këtij Udhzimi, ose nuk parashtron kundërshtim mbrenda afatit prej (8) ditësh,do të zbatohet përmbarimi i detyrueshëm në pajtim me dispozitat e Ligjit për procedurën përmbarimore.