Në një raport të siguruar nga Zyra Kombëtare e Auditimit për komunën e Suharekës për vitin 2014 shihen shumë parregullsi. [DOKUMENT] Konflikt interesi, komuna të njëjtës firmë i kishte dhënë 2 kontrata!

Komuna i kishte dhënë 2 kontrata të njëjtës firmë për Furnizim me Pajisje të Teknologjisë Informative në vlerë prej 25,000€ (procedurë e hapur), ndërsa kontrata e dytë për shërbime konsulente për mirëmbajtjen e TI, ueb faqes dhe telekomunikimit të brendshëm – 9,000€ (kuotim çmimi).

Kjo është në kundërshtim me ligjin e prokurimit ngase llogaritet konflikt interesi ndërmjet shërbimeve konsulente dhe prokurimit të mallrave dhe shërbimeve.