Slloveni, rregullore e re për ofrimin e ndihmës në integrimin e të huajve, vëmendje shtesë për mësimin e gjuhës sllovene

22.05.2024

Më 16 maj hyri në fuqi një rregullore që përcakton mënyrën dhe masën e dhënies së ndihmës në integrimin e të huajve që nuk janë shtetas të Bashkimit Evropian në jetën kulturore, ekonomike dhe sociale të Sllovenisë.

Slloveni, rregullore e re për ofrimin e ndihmës në integrimin e të huajve, vëmendje shtesë për mësimin e gjuhës sllovene Foto: Njësia Administrative Kranj

Sigurimi i programeve për mësimin e gjuhës sllovene në nivel jetik dhe testet e para falas të njohurive të gjuhës sllovene në nivel jetik është një ndryshim thelbësor në përmbajtjen e rregullores, të paraqitur në bazë të Aktit për Ndryshimet dhe Plotësimet e Ligji për të huajt.

Të huajt që nuk janë shtetas të BE-së dhe të cilëve u është dhënë një leje qëndrimi e përkohshme për shkak të bashkimit familjar, kanë të drejtë të ndjekin programin e mësimit të gjuhës sllovene në nivel jetik.

Një i huaj që i bashkohet një anëtari të familjes duhet gjithashtu të paraqesë një certifikatë regjistrimi në një program arsimor joformal për të rriturit për të mësuar gjuhën sllovene, ose një certifikatë regjistrimi në një program arsimor të vlefshëm publik për të rritur, mbi bazën e të cilit një arsim i vlefshëm publik është marrë.

Rregullorja përcakton numrin e orëve (180 orë ose 240 orë), të cilat Sllovenia i jep për qëllimin e mësimit të gjuhës sllovene dhe njohjes me shoqërinë sllovene, dhe përshkruan në detaje procedurën për marrjen e kësaj të drejte, si dhe procedurën për vërtetimin e të drejtës për testet e para falas të njohjes së gjuhës sllovene.

Nëse një i huaj nga një vend i tretë dëshiron të ndjekë një program joformal të mësimit të gjuhës sllovene në nivel jetik, ai duhet të pajiset me certifikatë të plotësimit të kushteve për pjesëmarrje në programin informal të lëshuar nga njësia administrative nga njësia administrative ku ai ka të regjistruar vendbanimin (Njësitë administrative | GOV.SI )

Zyra për Kujdesin dhe Integrimin e Emigrantëve ka zgjedhur institutin gjuhësor Didaktum (kurse të gjuhës sllovene në nivel jetik dhe teste njohurish) si ofrues të programeve informale dhe testeve të njohjes së gjuhës sllovene në nivel jetik. 

Niveli i mbijetesës do të mbahet në dyzet vende në të gjithë Slloveninë: Ljubljana, Maribor, Celje, Velenje, Kranj, Novo Mesto, Nova Gorica, Jesenice, Koper, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Škofja Loka, Tržič, Bled, Postojna, Cerknica, Ilirska. Bistrica, Trbovlje, Litija, Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona, Ptuj, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Sežana, Ajdovščina, Idrija, Bomelcje, Tolmin, Krško, Brežice.

Zyra e Qeverisë së Republikës së Sllovenisë për Kujdesin dhe Integrimin e Emigrantëve