Suhareka nga 100 në total, merr 55.52 pikë për transparencë në prokurimin publik

Suhareka nga 100 në total, merr 55.52 pikë për transparencë në prokurimin publik
Fjolla Hoxha

15.08.2019 / Dosje

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), dhe zëvendës udhëheqësja e Misionit të USAID në Kosovë, zonja Zeinah Salahi, së bashku me aktivitetin e USAID-it për komuna transparente, efektive dhe llogaridhënëse lansuan sot Indeksin e Transparencës në Prokurimin Publik.

Indeksi tregon përparim të konsiderueshëm në transparencën e prokurimit publik në nivelin lokal të qeverisë.

Sipas monitorimit të KDI-së dhe USAID-it Komuna e Suharekës nga 38 komuna radhitet e 22 apo nga 100 pikë sa janë në total Suhareka vlerësohet me 55.52 pikë për transparencë në prokurimin publik.

Në 6 shtyllat kryesore të matjeve Suhareka vlerësohet si vijon:

  • prokurimi publik përfshirë ankandet publike prej 30 pikë maksimale, Suhareka vlerësohet me 13.64 pikë,
  • transparenca buxhetore prej 25 pikëve Suhareka vlerësohet me 15.63 pikë,
  • qasja në dokumente publike nga 10 pikë maksimale, Suhareka vlerësohet me 7.5 pikë
  • informimi dhe pjesëmarrja e publikut prej 15 pikëve maksimale, Suhareka vlerësohet me 7.5 pikë
  • grantet dhe financimi prej 10 pikëve, Suhareka vlerësohet me 5 pikë
  • etika profesionale dhe konfliktet e interesit prej 10 pikëve, Suhareka vlerësohet me 6.25 pikë

Përderisa ndryshimet në legjislacionin sekondar kontribuan në rritjen e transparencës në e-Prokurimi, vullneti politik në nivelin lokal shënoi 2018 si vitin kur dokumente të rëndësishme siç janë kontratat, vendimet për ankesat e shkallës së parë, rregulloret për ndarjen e granteve dhe informacionet mbi procesin e vlerësimit për këto grante filluan të publikohen në faqet e internetit të komunave.

Megjithatë, edhe pse këtë vit kemi një rritje të transparencës prej 28% kundrejt vitit paraprak, megjithatë në gjashtë shtyllat e matura, mesatarja e performancës është vetëm 58%.

Komunat duhet të vazhdojnë përpjekjet e tyre për të arritjen e transparencës maksimale në 43 indikatorët e matur. Gjithashtu, ky indeks na tregon se komunat, krahas rritjes së transparencës, duhet të fokusohen në krijimin dhe zbatimin e mekanizmave llogaridhënëse.

RAPORTO